Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Παθητικός μέλλοντας και αόριστος α΄ και β΄

Α' παθητικός μέλλοντας
Ο παθητικός μέλλοντας σχηματίζεται από το μέσο μέλλοντα, αφού προστε­θεί μεταξύ του θέματος και του χρονικού χαρακτήρα -σ- το πρόσφυμα -θη. Κλίνεται με τις καταλήξεις του μέσου μέλοντα:
οριστική
ευκτική
απαρέμφατο
μετοχή
λυ-θή-σομαι
λυθήσῃ (-σει)
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται
λυθησοίμην
λυθήσοιο λυθήσοιτο λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε λυθήσοιντο


λυθήσεσθαι

λυθησόμενος
λυθησομένη λυθησόμενον

 Α' παθητικός αόριστος
Ο παθητικός αόριστος δεν έχει θεματικό φωνήεν και σχηματίζεται με την προσθήκη του προσφύματος -θη- ανάμεσα  στο θέμα και στις προσωπικές καταλή­ξεις. Στην οριστική παίρνει στην αρχή του ρηματικού θέματος και την κατάλληλη αύξηση:
 
Οριστική
Υποτακτ.
Ευκτική
Προστακτ.
Απρμφ.
ἐλύθην ἐλύθης ἐλύθη ἐλύθημεν ἐλύθητε ἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ λυθῶμεν λυθῆτε λυθῶσι(ν)
λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθείημεν–θεῖμεν
λυθείητε-θεῖτε λυθείησαν–θεῖεν
              λύθητι λυθήτω
__
λύθητε λυθέντων/      θήτωσαν
λυθῆναι
μετοχή
λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν


Άσκηση 1. Να σχηματίσετε τους αντίστοιχους τύπους του παθ. μέλλοντα και αορίστου στον πίνακα
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ
γγέλλομαι


κολαζόμενοι


σώζοιντο


κρίνεσθαι


κωλύομαι


φονεύεται


αἱρονται


2. Να προσθέσετε τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
γώ ἐγράφηνσύ διδάχθης οτος δεχθήσεταιμες ληφθησόμεθαμες παιδεύθητεοτοι  ἐτράπησαν

Παθητικός Μέλλοντας και παθητικός αόριστος β΄
Από τον παθητικό μέλλοντα και τον παθητικό αόριστο πολλών ρημάτων λείπει το -θ- του προσφύματος -θη- και  -θε- και έτσι οι χρόνοι αυτοί σχηματίζονται μόνο με το προσφυμα η ή ε: γραφ-ή-σομαι ( αντί γραφ-θή-σομαι) ἐγράφ-η-ν (αντί ἐγράφ-θη-ν) γραφ-έ-ντων (αντί γραφ-θέ-ντων). Οι χρόνοι αυτοί λέγονται παθητικός μέλλοντας β' και παθητικός αόριστος β'.
Παθητικός μέλλοντας β΄ : κλίνεται ακριβώς όπως ο παθητικός α΄
Οριστική
Ευκτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
γραφ-ή-σομαι
γραφήσει (-ῃ)
γραφήσεται
γραφησόμεθα
γραφήσεσθε
γραφήσονται
γραφησοίμην
γραφήσοιο
γραφήσοιτο
γραφησοίμεθα
γραφήσοισθε
γραφήσοιντο


γραφήσεσθαι
γραφησόμενος
γραφησομένη
γραφησόμενον
 

 Παθητικός αόριστος β΄ :
Οριστική
Υποτακτ
Ευκτική
Προστακτ
Απρμφ.
ἐγράφην
ἐγράφης
ἐγράφη
ἐγράφημεν
ἐγράφητε
ἐγράφησαν
γραφῶ
γραφῇς
γραφῇ
γραφῶμεν
γραφῆτε
γραφῶσι
γραφείην
γραφείης
γραφείη
γραφείημεν-εῖμεν
γραφείητε-εῖτε
γραφείησαν-εῖεν
__
γράφηθι
γραφήτω
__
γράφητε
γραφέντων
γραφῆναι

Μετοχή
γραφείς
γραφεῖσα
γραφέν

Σημείωση: Ο παθητικός αόριστος β΄ κλίνεται ακριβώς όπως ο παθητικός αόριστος α΄, αλλά στο β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ο παθητικός αόριστος β΄ λήγει σε -θι.  π.χ.
παθητικός αόριστος α΄
παθητικός αόριστος β΄
(ρ. λύομαι) λύθην λύθητι,
(ρ. γράφομαι) γράφην γράφηθι
(ρ. πράττομαι) πράχθην πράχθητι
(ρ. φαίνομαι) φάνην φάνηθι
(ρ. πάγομαι) πήχθην πάχθητι
(ρ. ναστρέφομαι) νεστράφην ναστράφηθι


Προσοχή: Τα ρήματα που έχουν στο θέμα τους -ε-, το τρέπουν σε -α- :
στέλλομαι σταλήσομαι, ἐστάλην
κλέπτομαι κλαπήσομαι, ἐκλάπην
στρέφομαι στραφήσομαι, ἐστράφην
τρέφομαι τραφήσομαι, ἐτράφην
τρέπομαι τραπήσομαι, ἐτράπην
Εξαιρούνται: Τα σύνθετα του ρ. –λέγομαι. π.χ.: ρ. συλλέγομαι
συνελέγην, κλέγομαι ξελέγην.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου