Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

τρόπος εξέτασης των λατινικών β΄ τάξης


λατινικά β΄ λυκείου
1. Στους μαθητές της Β΄ τάξης δίνεται διδαγμένο κείμενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς: 
α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα. 
β) να απαντήσουν σε πέντε παρατηρήσεις:
  • δύο (2) γραμματικές,
  • δυο (2) συντακτικές
  • μία (1) γραμματολογική,
οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:
  1. Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες.
  2. Γραμματικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία.
  3. Συντακτικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία.
  4. Γραμματολογική άσκηση 10 μονάδες. 


Ρήματα τύποι των οποίων μπορεί να συγχέονται μεταξύ τους μέρος 2ο

Προσοχή και σε ορισμένους τύπους των ρημάτων oἶδα, εἰμί, εἶμι, ἵημι.
Και πάλι δεν δίνονται όλοι οι τύποι των ρημάτων, τους οποίους είμαι βέβαιη ότι διαβάσατε καλά, αλλά μόνο εκείνοι που μπορεί να μας μπερδέψουν.  
Κάντε κλικ στη διεύθυνση:
https://drive.google.com/file/d/0B3ZE08CgiIQSMk5paE1NZkpxVmc/edit?usp=sharing

Καλό -καλό διάβασμα

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ανώμαλα ρήματα: μικρή υπενθύμιση

Αρκετά ρήματα παρουσιάζουν τέτοιες ομοιότητες σε ορισμένους από τους χρόνους τους, ώστε εύκολα μέσα στην πίεση της 3ωρης εξέτασης μπορούν να μας μπερδέψουν. Προσοχή λοιπόν στα ρήματα: πυνθάνομαι,  πείθομαι, πάσχω, ὀφείλω, ὀφλισκάνω,  ὠφελῶ, αἰσθάνομαι,  ἥδομαι, 
για τη συνέχεια κάντε κλικ
https://drive.google.com/file/d/0B3ZE08CgiIQSWXR0RGZYbllZS0E/edit?usp=sharing

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Τράπεζα θεμάτων: Οδηγίες για τις εξετάσεις των μαθητών της Α Λυκείου και για την βαθμολόγηση θεμάτων

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α ́ τάξης Ημερησίου και των Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 - 2014
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από αυτούς:
α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων·
β) να απαντήσουν επί του δοθέντος κειμένου (με εξαίρεση την υπό το στοιχείο «i» ερώτηση επί μεταφρασμένου κειμένου) σε:
i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν απόσπασμα και η τρίτη σε τμήμα διδαγμένου από μετάφραση κειμένου. Για τις απαιτήσεις της τρίτης ερώτησης δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα κειμένου·
ii. μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του·
iii. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.·
iv. μία (1) ερώτηση γραμματικής·
v. μία (1) ερώτηση συντακτικού·
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «iii», «iv» και «v» μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.
Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμιά από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) μονάδες.
Το διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, και μαζί με αυτό το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, η ερώτηση υπό το στοιχείο «ii» και η ερώτηση υπό το στοιχείο «iii» επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (καθώς και το τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου της υπό το στοιχείο «i» ερώτησης) ορίζονται από τους διδάσκοντες.
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα. Συγκεκριμένα καλούνται:
α) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και επιχειρήματα συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.)·
ii. την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.)•
β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν:
i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες κ.λπ.)·
ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου κ.λπ.).
γ) να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του οποίου απαντούν με πειστική επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις.
Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50). Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α΄ και του β΄ θέματος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
Το κείμενο ή τα κείμενα, το πρώτο και το δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο «γ») ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α’ Τάξη Ημερησίου ΓΕΛ και στην Α’ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν διδαχθεί («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» και «Θέατρο»), το οποίο λαμβάνεται από την τράπεζα θεμάτων.
1. Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι μαθητές καλούνται:
α) να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα εντάξουν στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης·
β) να διακρίνουν και να περιγράψουν ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις των δύο φύλων, στον κοινωνικό τους ρόλο ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο·
γ) να βρουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάξουν το πρόσωπο του αφηγητή ώστε  να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή αφηγηματικό λόγο·
δ) να διατυπώσουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο του κειμένου συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής μας.
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων.
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα.
2. Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης•
β) να επισημάνουν στο ποίημα εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους•
γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός, συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει•
δ) να σχολιάσουν σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο.
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων.
Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ = 25 μονάδες + δ = 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα.
Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Β΄ Τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό κείμενο, που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη και ορίζεται από τον διδάσκοντα, καθώς και αδίδακτο πεζό ή ποιητικό κείμενο ίσης κατά προσέγγιση δυσκολίας με το διδαγμένο, που επιλέγεται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, με τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, από τα οποία δύο (2), και συγκεκριμένα τα υπό τα στοιχεία «α» και «β», προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο, και δύο (2), τα υπό τα στοιχεία «γ» και «δ», ορίζονται από τον διδάσκοντα και αναφέρονται στο διδαγμένο κείμενο. Τα θέματα αφορούν:
α) στον ερμηνευτικό σχολιασμό του αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου·
β) σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων που εμπεριέχονται στο αδίδακτο κείμενο (π.χ. ζητείται από τους μαθητές να βρουν μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.)
γ) στον συγγραφέα του διδαγμένου κειμένου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από αυτό•
δ) στον ερμηνευτικό ή αισθητικό σχολιασμό του διδαγμένου κειμένου ή στην ανάπτυξη, σε μία (1) ή δύο (2) παραγράφους, χωρίων του.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα, το οποίο μπορεί να αναλύεται σε δύο ερωτήσεις. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
Ιστορία
Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:
Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):
1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες· β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
ΙΙ. Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους διδάσκοντες.
Για τα υπόλοιπα μαθήματα κάντε κλικ στην παρακάτω διεύθυνση:

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Λατινικά, ερωτήσεις εισαγωγής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ερωτήσεις

1. Τι ονομάζεται λατινική γλώσσα;
Απάντηση: σ. 9, η πρώτη παράγραφος.

2. Η λατινική γλώσσα έχει πολλές ομοιότητες με την ελληνική. Σε τι οφείλονται αυτές;
Απάντηση: σ. 9. η 2η παράγραφος.

3. Πότε και με ποιον τρόπο γεννήθηκε η ρωμαϊκή λογοτεχνία
Απάντηση: σ. 10, το κεφάλαιο με τίτλο η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

4. Σε ποιες περιόδους χωρίζεται η ρωμαϊκή λογοτεχνία, α) με περιγραφικά κριτήρια και, β, με ιστορικά;

5. Η κλασική εποχή της ρωμαϊκής λογοτεχνίας (90 -14 π.Χ. περίπου) διακρίνεται σε δύο περιόδους. Ποια είναι τα χρονικά τους όρια και ποια τα χαρακτηριστικά τους;

6. Πώς διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη Ρώμη στους χρόνους του Κικέρωνα;

7. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η πολιτική κατάσταση το Ρωμαίο λογοτέχνη της εποχής αυτής;


8. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι της πεζογραφίας στα χρόνια του Κικέρωνα; (ονομαστικά)

9. Τι γνωρίζετε για τον Κικέρωνα;

10. Γιατί ο Βάρρων απέκτησε τη φήμη του πιο καλλιεργημένου ανάμεσα στους Ρωμαίους;

11. Ποιοι είναι οι τρεις ιστοριογράφοι των κικερώνειων χρόνων; Με τι ασχολήθηκε ο καθένας;

12. Παρά το γεγονός ότι στα χρόνια του Κικέρωνα καλλιεργήθηκε κυρίως η πεζογραφία, ωστόσο και στην ποίηση εμφανίζονται την περίοδο αυτή σημαντικοί εκπρόσωποι. Ποιοι ήταν αυτοί και τι έγραψε ο καθένας;

13. Με ποιο τρόπο αντιμετώπισαν τη λογοτεχνία ο αυτοκράτορας Αύγουστος και ο Μαικήνας; Ποια ήταν η πραγματική τους επιδίωξη;

14. Στους χρόνους του Αυγούστου κυριαρχεί η ποίηση και απουσιάζει εντελώς σχεδόν ο ρητορικός λόγος. Τι υποδηλώνει η απουσία αυτή;

15. Πέντε κορυφαίοι ποιητές κυριαρχούν στη λογοτεχνία των αυγούστειων χρόνων. Να τους αναφέρετε ονομαστικά, μαζί με μια σύντομη αναφορά στο είδος που υπηρέτησε ο καθένας.

16. Ποιος ονομάζεται «εθνικός ποιητής» των Ρωμαίων; Ποια είναι τα έργα που έγραψε;
Απάντηση: σ. 19.

17. Τι γνωρίζετε για τον Οράτιο και το έργο του;

18. Ποιοι ασχολήθηκαν με το ποιητικό είδος της ελεγείας; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτούς;

19. Ο Οβίδιος, εκτός από την ελεγεία, υπηρέτησε και νέα ποιητικά είδη που επινόησε ο ίδιος. Να κατονομάσετε τα είδη αυτά, αναφέροντας παράλληλα και τα έργα με τα οποία εκπροσωπείται το κάθε είδος.

 20. Τι γνωρίζετε για το έργο του Οβίδιου «Μεταμορφώσεις»;

21. Να συγκρίνετε την «Αινειάδα» του Βεργίλιου με το «Ab urbe condita» που έγραψε ο Τίτος Λίβιος. Ποια ομοιότητα υπάρχει μεταξύ τους και ποια είναι η διαφορά τους;

22. Τι γνωρίζετε για το Βιτρούβιο και το έργο του;

23. Να τοποθετήσετε στον παρακάτω πίνακα τους Ρωμαίους λογοτέχνες των χρόνων του Κικέρωνα, ανάλογα με το είδος που υπηρέτησε ο καθένας.
Οι χρόνοι του Κικέρωνα
Πεζογραφία
Ποίηση


23. Να τοποθετήσετε στον πίνακα τους λογοτέχνες των χρόνων του Αυγούστου.

Αυγούστειοι χρόνοι
Πεζογραφία
ΠοίησηΚαλό διάβασμα και καλή επιτυχία σε όλους και όλες!!! 

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

για την γιορτή της μητέρας

Την δεύτερη Κυριακή του Μάη κάθε χρόνο -φέτος στις 11 του μηνός- πέφτει η γιορτή της μητέρας.
Ευτυχώς το θυμήθηκα
εγκαίρως
να της τηλεφωνήσω
για ευχές
καρτούλες και λουλουδάκια
όταν ήταν μικρά, στο νηπιαγωγείο
και στο δημοτικό
τα παιδιά μου
μου τηλεφωνούν κάθε χρόνο.
Θυμούνται πάντα την ημέρα
ακριβώς όπως κι εγώ.
Γεώργιος Ιακωβίδης, Μητρική στοργή, 1889. 
Αφιερώνω σε όλες το υπέροχο τραγούδι που έγραψε (στίχους και μουσική) ο Μάνος Χατζηδάκις και το συμπεριέλαβε στον δίσκο του 1980 "Η εποχή της Μελισσάνθης"

Μητέρα κι αδελφή
δωσ' μου μια ελπίδα δώσ' μου μια ευχή
η αγάπη να απλωθεί
παντοτινή στη γη σαν προσευχή.


Για περισσότερα σχετικά με την μητρότητα στην Νεοελληνική Τέχνη, μπορείτε να επισκεφτήτε το  Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στην διεύθυνση:
http://foundation.parliament.gr/contentData/mhtrothta_low.pdf