Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Αἴσιον καὶ εὐτυχὲς τὸ νέον ἔτος

άλλοτε....
άλλοτε....
άλλοτε.....
και στις μέρες μας:
-ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και χαρά, ειρήνη στον κόσμο...
Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζει κάπως το γλωσσικό περίβλημα, το περιεχόμενο όμως παραμένει αναλλοίωτο, οι ευχές για την πρωτοχρονιά δεν αλλάζουν! Οι ευχές...
Τι είναι όμως η ευχή; Ο ορισμός στα λεξικά ευχή:  τα λόγια με τα οποία ένας άνθρωπος εκφράζει την επιθυμία να πραγματοποιηθεί κάτι καλό ή να συμβεί σε κάποιον κάτι καλό (παραδείγματα και περισσότερες σημασίες βλ. greek-language.gr )
Ευχή λοιπόν είναι η έκφραση επιθυμίας. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διέθετε, όπως θυμόμαστε δύο εγκλίσεις για να δηλώσει ευχή: την ευχετική -------------- και την ευχετική --------------- (συμπληρώστε). Και οι  δύο αυτές εκφέρουν κύριες προτάσεις α) κρίσης β) επιθυμίας (επιλέξτε) και, κάπως έτσι οι πληροφορίες του συντακτικού αποκτούν(;) νόημα (εύχομαι και προσεύχομαι και ρωτώ: πώς αλλάζει τη σημασία της λέξης  ευχή η σύνθεση με την πρόθεση  πρός;)
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους και όλες!!!


επαναληπτικό διαγώνισμα στον Πρωταγόρα

χρόνια πολλά σε όλους!!!

Τελευταία μέρα του χρόνου σήμερα και ώρα για κλείσιμο εκκρεμοτήτων του ΄15. Έστω και καθυστερημένα λοιπόν αναρτώ το διαγώνισμα με τις απαντήσεις.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ               

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργική τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής –πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική– ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· “Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” “Ἐπὶ πάντας,” ἔφη ὁ Ζεύς, “καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.”

Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν ... ὡς νόσον πόλεως».                                                                                                              Μονάδες 10
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
B.1. Πώς ο άνθρωπος απέκτησε συγγένεια με τους θεούς;                               Μονάδες 15
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

B.2. «-πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμικὴ-» Γιατί η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται μόνο μέσα στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας;          Μονάδες 15
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Β.3. Ποια είναι τα θέματα του πλατωνικού διαλόγου Πρωταγόρας και ποια τα σημεία αντιπαράθεσης των δύο βασικών συνομιλητών μέσα στο έργο;      Μονάδες 10
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Β.4. Να γράψετε δύο ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μετέσχε, βωμούς,  ἱκανὴ, νείμω, θῶ .                                                                                        Μονάδες 10
……………………………………………………………………………………………

Καλή επιτυχία!!!!
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος πήρε μερίδιο από θεϊκά πράγματα, πρώτα πρώτα λόγω της συγγένειάς (του) με τον θεό, μόνος από τα ζώα πίστεψε σε θεούς και επιχειρούσε να κατασκευάζει και βωμούς και (να φιλοτεχνεί) αγάλματα θεών˙ έπειτα, γρήγορα άρθρωσε με την τέχνη του φθόγγους και λέξεις και επινόησε κατοικίες και ρούχα και παπούτσια και στρωσίδια και τις τροφές από τη γη. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν˙ κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά και οι τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση της τροφής, ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία – γιατί δεν κατείχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη – επιδίωκαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις˙ κάθε φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται και να απειλούνται με αφανισμό. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί ολότελα, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και τον σεβασμό στους άγραφους νόμους και την αντίληψη περί του δικαίου, για να εξασφαλίζουν και την τάξη στις πόλεις και να αποτελούν τους συνεκτικούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Ρωτάει λοιπόν ο Ερμής τον Δία με ποιον άραγε τρόπο να δώσει τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους˙ «Ποιο από τα δύο, όπως έχουν μοιραστεί οι τεχνικές γνώσεις, έτσι να τα μοιράσω και αυτά; Έχουν μοιραστεί βέβαια με αυτόν τον τρόπο: ένας που κατέχει την ιατρική είναι αρκετός για πολλούς μη ειδικούς πολίτες, το ίδιο και οι άλλοι τεχνίτες˙ με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να βάλω μέσα στους ανθρώπους και τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη ή να τα μοιράσω σε όλους;» «Σε όλους», είπε ο Δίας «και να έχουν όλοι μερίδιο˙ γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πόλεις, αν μετέχουν λίγοι σ’ αυτά, όπως ακριβώς (μετέχουν) σε άλλες τέχνες˙ και μάλιστα θέσπισε νόμο από μέρους μου να σκοτώνουν σαν αρρώστια της πόλης αυτόν που δεν μπορεί να μετέχει στον σεβασμό και στη δικαιοσύνη».

B.1 «πειδ δ νθρωπος θείας μετέσχε μοίρας» Στο πλαίσιο του μύθου η φωτιά αποτελεί το θεϊκό μερίδιο που είχαν την τύχη, χάρη στην παρέμβαση του Προμηθέα, να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό 
α) γιατί το κατείχαν ως τότε μόνο οι θεοί, 
β) γιατί οι άνθρωποι το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα, 
γ) γιατί, επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, του επέτρεψε κατά συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη, με την έννοια της κορυφαίας, και άμεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εμφάνιση της θρησκείας. Η φωτιά αλλά και οι τεχνικές γνώσεις, η «έντεχνος σοφία», επέτρεψαν στον άνθρωπο να δημιουργήσει τεχνικό πολιτισμό, μεταβάλλοντας την όψη της φύσης, κατά κάποιο τρόπο σαν δημιουργός-θεός. Η μεταμορφωτική δύναμη του στοιχείου της φωτιάς θεωρούνταν αποκλειστικό κτήμα των θεών, δηλαδή στοιχείο της θεϊκής ουσίας και ένα από τα μυστικά της δύναμής τους. Η έννοια της φωτιάς ως δυναμογόνου φυσικού στοιχείου απασχολεί ήδη τον Ηράκλειτο (είζωον πρ).

B.2. «-πολιτικν γρ τέχνην οπω εχον, ς μέρος πολεμικΗ πολιτική τέχνη είναι συνώνυμο της οργανωμένης κοινωνίας, η οποία προϋποθέτει σταθερό τόπο κατοικίας, κοινή γλώσσα, την ύπαρξη θεσμών και νόμων, στρατού και στόλου, ηθών, εθίμων, παραδόσεων και ιδανικών, ανάπτυξη γραμμάτων και τεχνών, και γενικά την ανάπτυξη τεχνολογίας και πολιτισμού. Η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας, γιατί εκεί παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ανάγκη να υπερασπιστούν οι άνθρωποι τα υπάρχοντά τους και τα τεχνολογικά και πολιτισμικά επιτεύγματά τους (που αναφέραμε προηγουμένως) από κάθε είδους εξωτερικό εχθρό, εκδηλώνεται δηλαδή η συνείδηση του συνανήκειν και της συνυπευθυνότητας των μελών της οργανωμένης κοινωνίας. Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι ο πόλεμος, εδώ, παρά τις συμφορές που προξενεί, μπορεί να νοηθεί με τη «θετική» του σημασία: δεν είναι ο πόλεμος που έχει ως στόχο την κατάκτηση νέων εδαφών και τον αλληλοσπαραγμό των λαών (επεκτατικός πόλεμος), αλλά ο πόλεμος που αναπτύσσει τις ευγενείς ορμές του ανθρώπου, την άμυνα υπέρ του δικαίου και της ελευθερίας, που θέτει σε λειτουργία τα αντανακλαστικά των εθνών για δημιουργική επιβίωση.

Β.3  Τα θέματα του Πρωταγόρα είναι στην ουσία δύο. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο συζητούν τα δύο κεντρικά πρόσωπα, ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης: ποια είναι η φύση της αρετής; Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι αυτό που τίθεται στα προλογικά μέρη του έργου: ποιος μπορεί να διδάξει την αρετή και, δευτερευόντως, είναι οι σοφιστές τα κατάλληλα πρόσωπα για να αναλάβουν τη διδασκαλία της αρετής; Για τον Σωκράτη (και τον Πλάτωνα) το δεύτερο αυτό ζήτημα είναι εξίσου σοβαρό με το πρώτο, θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα πως στην ουσία δεν ξεχωρίζει από το πρώτο. Έτσι, βλέπουμε μέσα στο έργο να αντιπαρατίθενται όχι μόνον οι απόψεις περί αρετής του καθενός από τους δύο βασικούς συνομιλητές, αλλά και οι μέθοδοι για την προσέγγιση της αλήθειας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως το θέμα της αρετής αποτελεί το θέμα της συζήτησης, αλλά το θέμα του εάν η αρετή είναι διδακτή διαπερνά εμμέσως όλον τον διάλογο και αποκαλύπτεται στον αναγνώστη μέσα από τις διαφορετικές μεθόδους που ακολουθεί στη συζήτηση ο καθένας από τους συνομιλητές.

Β.4. χων < χω: ακατάσχετος, ανακωχή, ανεκτός, ανθεκτικός, ανοχή, αντοχή, αποχή, διπλωματούχος, εκεχειρία, ένοχος, έξη, εξής, εξοχή, ευεξία, εφεκτικός, εχεμύθεια, εχέμυθος, εχέφρων, ηνίοχος, κατεχόμενα, κατοχή, κάτοχος, καχεκτικός, καχεξία, κληρούχος, μετοχή, μέτοχος, νουνεχής, οχυρό, παροχή, πάροχος, πολιούχος, προνομιούχος, ραβδούχος, συνεχής, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχολείο, υπέροχος, χειρόκτιο, χτικιό.
Βωμούς <βαίνω: ακροβάτης, ανά, διά, παρά, κατά, προσ –βαση, αναβάτης, βάδην, βαθμός, βάθρο,  βατήρας, βατός, βήμα, βηματοδότης, διαβάτης, διάβημα, δύσβατος, έμβασμα, επιβάτης, παραβάτης.
καν <κνομαι: ανέφικτος, άφιξη, εφικτός, ικανοποίηση, ικανοποιητικός, ικανός, ικανότητα, ικανώς, ικεσία, ικετευτικός, ικετεύω, ικετήριος, ικέτης, προίκα.
Νείμω < νέμω: (αγορ-)ανομία, αστυνομία, αστυνομικός, αστυνόμος, αυτόνομος, -ία, δασονομία, δασονόμος, διανομή, -έας, εξοικονόμηση, κατανομή, νέμεση, νομαδικός, νομάς, νομή, νομική, νομικός, νόμισμα, -τικός, νομοθεσία, νομοθέτης, νομομαθής, νομός, νομός, νομοσχέδιο, νομοταγής, οικονομία, οικονόμος, παρανομία, παράνομος, ταξινόμηση, τροχονόμος, υπόνομος, χειρονομία.
Θ < τίθημι: αδιαθεσία, ανάθεμα, αντίθετος, απόθεμα, αποθηκάριος, αποθήκη, διάθεση, διαθήκη, έκθεμα, έκθεση, εκθέτης, έκθετος, εμπρόθετος, επίθεση, επιθετικός, θέμα, θεμέλιο, θεμελιώδης, θέση, θεσμός, θετός, θήκη, κατάθεση, καταθέτης, νουθεσία, παράθεμα, παράθεση, παρακαταθήκη, πρόσθετος, σύνθεση, συνθετικός, σύνθετος, συνθήκη, τοποθεσία, υιοθεσία, υπερθετικός, υποθετικόςΠαρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

habemus directorem!!!!!!!

Άξιος!!! Σιδεροκέφαλος!!!! Να τον χαιρόμαστε!!!
Άξιοι και οι συνάδελφοι της εφορευτικής επιτροπής!!!
congratulations, Βασίλη, και celebrations για το σχολείο μας!

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε  η εξεταστέα- διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. Η ύλη για όλα τα μαθήματα  εδώ

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16

Γραμματικά φαινόμενα από 31 κείμενα και συντακτικά φαινόμενα από 41 κείμενα
Υπουργείο Παιδείας και ΙΕΠ επέσπευσαν τις διαδικασίες και ανακοίνωσαν τα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα των Λατινικών και Χημείας που θα διδαχθούν οι μαθητές στη Γ' Λυκείου. 
Πρόκειται για δυο μαθήματα κατευθύνσεων που δεν τα διδάχτηκαν οι μαθητές στη Β τάξη και γι αυτό το λόγο το Υπουργείο συγκρότησε επιτροπή ώστε με βάση την ύλη των σχολικών βιβλίων της περσινής Β Λυκείου και της Γ τάξης να δημιουργήσει «νέα» σχολικά εγχειρίδια. 
Από τα όσα έχουν ανακοινωθεί  στο ΦΕΚ προκύπτει για το μάθημα των Λατινικών  ότι οι μεταφράσεις θα αφορούν 22 κείμενα. Γραμματικά φαινόμενα 31 κείμενα και συντακτικά φαινόμενα 41 κειμένων όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Θυμίζουμε ότι το μάθημα θα διδαχθεί για τρεις ώρες εβδομαδιαίως στη Γ Λυκείου από ανθολόγιο με αυτούσια ή ελαφρά τροποποιημένα κείμενα λατίνων συγγραφέων, τα οποία μεταφράζονται με ταυτόχρονη λεξιλογική προσέγγιση και συντακτική επεξεργασία. 
Τα κείμενα που αξιοποιούνται στη διδασκαλία συνοδεύονται από εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε να προηγείται η νοηματική οικείωση με το κείμενο και να υπάρχει μια γενική εικόνα για θέματα που αφορούν τη ρωμαϊκή σκέψη και ιδεολογία. 
Τα κείμενα συνοδεύονται επίσης από υποστηρικτικό λεξιλόγιο και ετυμολογικές επισημάνσεις σε ετυμολογικές συγγένειες με παράθεση των αντίστοιχων λέξεων της αρχαίας ελληνικής και από φαινόμενα γραμματικής και συντακτικού που εμφανίζονται στα αντίστοιχα κείμενα, συνοδευόμενα από παραδείγματα και ασκήσεις. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται είναι τα εξής: 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ:
α) τα γένη των ονομάτων,
β) κλίση ουσιαστικών συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων (ετερογενή, ετερόκλιτα, αφθονούντα, ελλειπτικά),
 γ) η κλίση των επιθέτων και τα ανώμαλα επίθετα,
δ) η κλίση των μετοχών,
ε) η κλίση των αριθμητικών,
στ) ο σχηματισμός των παραθετικών των επιθέτων, ιδιαίτερος σχηματισμός, ανώμαλα παραθετικά, ελλειπτικά παραθετικά, περιφραστικά παραθετικά,
ζ) επιρρήματα, σχηματισμός παραθετικών επιρρημάτων και ανώμαλα παραθετικά επιρρημάτων,
η) κλίση αντωνυμιών,
θ) αντωνυμικά επιρρήματα, αριθμητικά,
ι) κλίση ρημάτων όλων των συζυγιών, αποθετικά ρήματα, ημιαποθετικά ρήματα, ανώμαλα ρήματα, περιφραστική συζυγία, ρήματα σε io, ελλειπτικά ρήματα, απρόσωπα ρήματα,
ια) προθέσεις
ιβ) σύνδεσμοι. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ:
α) όροι της πρότασης και η συμφωνία τους,
β) η συντακτική χρήση των πτώσεων ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, αντωνυμικών επιθέτων,
γ) οι ονοματικοί τύποι του ρήματος (απαρέμφατο, μετοχή, γερούνδιο , γερουνδιακό− χωρίς τη γερουνδιακή έλξη),
δ) οι ανεξάρτητες προτάσεις και οι ευθείες ερωτήσεις (χρόνοι και εγκλίσεις),
ε) οι εξαρτημένες προτάσεις (εισαγωγή, χρόνοι και εγκλίσεις, η ακολουθία των χρόνων, συντακτική θέση− εκτός των ενδοιαστικών προτάσεων).
Σ’ αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση σε συντακτικές δομές που ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά κείμενα ή απαιτούν περισσότερη άσκηση για την εμπέδωση (όπως αυτοπάθεια− αλληλοπάθεια, το φαινόμενο του λατινισμού και της άρσης του, η αφαιρετική απόλυτη μετοχή και η ανάπτυξή της σε πρόταση και το αντίστροφο, ο β όρος σύγκρισης και η απόλυτη σύγκριση, η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο, ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων, δοτική του σκοπού κλπ). 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:
Επισήμανση πρωτότυπων, παράγωγων και σύνθετων λέξεων στα διδασκόμενα κείμενα 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
3
1
1
5
2
2
6
3
3
7
4
4
11
5
5
13
6
6
14
7
7
15
8
11
20
9
13
21
10
14
24
11
15
25
12
17
27
13
18
29
14
19
31
15
20
34
16
21
36
17
23
38
18
24
42
19
25
43
20
26
44
22
27
45
23
28

24
29

25
30

26
31

27
32

28
33

32
34

33
35

34
36

50
37


38


39


40 (μόνο εναντιωματικές)


41 (μόνο απλές παραβολικές)


42


43


44


45


46 (μόνο οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)

Πηγή:http://www.news.gr/

Περισσότερα για το μάθημα των λατινικών αλλά και το Π.Σ. για το μάθημα ης Χημείας βλ στο ΦΕΚ 


49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016

Από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016, ως ακολούθως:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής  
 
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης   

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τα Πανεπιστήμια και τις Σχολές ανά επιστημονικό πεδίο πατήστε εδώ

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
          4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
      
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
          2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
          3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
      
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
          3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Η άποψη της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των λατινικών

Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Τα προς μετάφραση κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες XXIX, XLIV και XLIX του σχολικού εγχειριδίου. Είναι γνωστά και διδαγμένα και δεν έχουν ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.
Οι παρατηρήσεις στη Γραμματική και στο Συντακτικό είναι απαιτητικές και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Αναμφισβήτητα, οι πανελλαδικές εξετάσεις οφείλουν να ελέγχουν τις γνώσεις των υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα, ο έλεγχος όμως αυτός δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στην παιδαγωγική διάσταση των εξετάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι προκαλεί απορία η επιλογή να ελεγχθεί η γνώση των υποψηφίων στη Γραμματική με την επανάληψη της ίδιας, ιδιαίτερα απαιτητικής ερώτησης, στο ερώτημα Β2, που αφορά τη μετατροπή του γερουνδιακού στην ενεργητική φωνή (interficiendo, resecandorum, obiurgandam).   
Παρατηρήσεις
Β1α.
pari
diutius
inopum
haec
qua
neuter
cultelli
 ungues
mihi
  eius
Β1β.
ea exempla sutores quosdam incitaverunt/incitavere
Β2.
doctu
respondendo
solentium
perdam
faciendus
casuris
sunto
diceremur
fert
referre
interfice
cognoscetis
 elaberentur
resecuerit
obiurgavisse
Γ1α.
Postquam clamore ancillarum Brutus vocatus est.
Εκφέρεται με οριστική, διότι εκφράζει μόνο τον χρόνο και δηλώνει το προτερόχρονο.
Γ1β.
Quos fidos amicos habueram/habui ?
Γ1γ.
Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse.
Γ1δ.
Quod Tarquinius dixisse  fertur  exulans.
Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου στα λατινικά δηλώνεται σε αιτιατική και επί ταυτοπροσωπίας, εκτός από την περίπτωση που το λεκτικό ρήμα είναι στην παθητική φωνή. Επομένως η ονομαστική Tarquinius είναι υποκείμενο και στο ρήμα και στο απαρέμφατο και η μετοχή ακολουθεί την πτώση του. (άρση του λατινισμού)
Γ2α.
Parum salutationem incitat ut corvum doceat.
Εκφέρεται με ενεστώτα υποτακτικής, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο. Ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων (συγχρονισμός κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση).
Γ2β.
α) Παρόν: quodsi forte caderent, tum intellegeretur.
β) Παρελθόν: quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset.
Γ2γ.
1. Brutus eam obiurgatum venit (αιτιατική σουπίνου).
2.  Brutus eius obiurgandae causa (gratia) venit (εμπρόθετη γενική γερουνδίου, υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη).
3. Brutus ut eam obiurgaret venit (Τελική πρόταση)
4 Brutus qui eam obiurgaret  venit ( αναφορικήτελική πρόταση)
Από την Π.Ε.Φ.